ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

§1. В чл.15, ал.1 думите „който е на пряко подчинение на министъра на културата” се заличават.

§2. В чл.16 се правят следните изменения  и допълнения:

  1. Алинея 4 се заличава.
  2. В ал. 6 след думите „ на Министерството на културата” се добавя  „а минималните изисквания за заемането на длъжностите „инспектор” с Единния класификатор на длъжностите в администрацията”.

§3. В чл.152 ал.2 се изменя така:

„(2) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по чл. 147, ал. 6.”

§4. В §5, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „ 6- месечен срок” се заменят с „ едногодишен срок”.

§5. В §6,  ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „ 6- месечен срок ” се заменят с „едногодишен срок”.

М О Т И В И

С §4 и §5 от законопроекта се предлага удължаването на сроковете, в които гражданите следва да изпълнят свои законови задължения. Предложението произтича от обстоятелството, че законодателят е предвидил 3- месечен срок от влизането на закона в сила за издаването на подзаконовите нормативни актове, уреждащи реда за регистрирането и идентифицирането на движимите културни ценности и 6 – месечен срок, в който гражданите са длъжни да поискат регистрирането и идентифицирането на движими археологически обекти, върху които са установили фактическа власт преди влизането в сила на Закона за културното наследство. С оглед на обстоятелството, че голяма част от сроковете са изтекли преди издаването на подзаконовите нормативни актове, намирам, че чрез удължаването на сроковете ще се предостави правна възможност в един разумен срок гражданите да поискат регистрация и идентификация на движимите археологически обекти, визирани в §5, ал.1 и §6, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство.

С §1 и §2 се предлагат промени, които да улеснят конституирането на Инспектората за опазване на културното наследство, като се дава възможност да се диференцират длъжностните нива и изискванията за заемането на длъжностите в него.

С оглед преодоляване на празнина в закона е предложено и създаването на делегация за издаването на подзаконов нормативен акт за реда, по който ще се извърши регистрирането на специалните технически средства, които се използват преди, по време и след теренните археологически проучвания.

ВНОСИТЕЛИ: ПАВЕЛ ДИМИТРОВ и ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s